Amerikanisztika Angol Biológia Bölcsész történelem Esztétika Filozófia Francia Fizika Földrajz Jogász magyar Jogász történelem Kémia Kommunikáció Közgazdaságtan Közgáz történelem Matematika Magyar Művészettörténet Német Néprajz Olasz Pszichológia Szociológia Történelem
 
Pszichológia

Információk felvételizőknek a pszichológia szakokról /mintafeladatok/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Felvételi követelmények az egyes intézmények pszichológia szakjaira
a) Általános tudnivalók
A követelmények hivatalos tájékoztatója a "Felvételi vizsgakövetelmények a felsőoktatási intézményekben" c. kiadvány (OFFI. Bp.) A 2004-es év felvételi követelményeit a 2003 decemberében megjelenő friss kiadás tartalmazza majd.
Az ELTE-n, KGRE-n, DE-n és PPKE-n azonos a kötelező irodalom: Oláh A., Bugán A. (szerk.): Fejezetek a pszichológia alapterületeiből, Eötvös Kiadó, Bp., 2001.(második, bővített kiadás). A pécsi és a szegedi szaknak ettől eltérő a követelményrendszere.
Speciális előfeltétel a felvételire jelentkezéshez az ELTE-n: egy középfokú C típusú államilag elismert nyelvvizsga (a jelentkezési lappal márc.1-ig csatolandó)

b) Vizsgakövetelmények az egyes pszichológia szakokon
ELTE-BTK:
A vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. Az írásbeli vizsgán 3 óra alatt a kötelező irodalom alapján tesztkérdésekre kell válaszolni, valamint esszéket (3-5) kell megírni.
A szóbeli vizsgán az egyik kérdést a kötelező irodalom témaköreiből kell kifejteni. A másik kérdés témája az ajánlott irodalomból a felvételiző által választott valamelyik könyv anyaga.
Kötelező irodalom: Oláh A., Bugán A. (szerk.): Fejezetek a pszichológia alapterületeiből, Eötvös Kiadó, Bp., 2001. (második, bővített kiadás)
Főbb témakörök: A kötelező irodalom (Oláh, Bugán) fejezetcímei

DE-BTK:
A másoddiplomás levelező képzésre való jelentkezés előfeltétele tanári oklevél és legalább 3 éves pedagógusi gyakorlat.
A vizsgakövetelmények a két képzési formára egymással megegyeznek, továbbá azonosak az ELTE-BTK követelményeivel, éppen ezért, aki mindkét helyre jelentkezik az ELTE-n írt dolgozatát elfogadják Debrecenben is!
Kötelező irodalom: Oláh A., Bugán A. (szerk.): Fejezetek a pszichológia alapterületeiből, Eötvös Kiadó, Bp., 2001 (második, bővített kiadás)

KGRE-BTK:
A Károlin a felvételibe senkinek sem számolják bele az ún. hozott pontokat, minden pályázó esetében a felvételi dolgozatának pontjait kétszerezik.
A felvételi vizsga írásbeli, szóbeli és alkalmassági részből áll. A szóbeli és az alkalmassági vizsga időpontja megegyezik.
Az írásbeli általában csak tesztkérdésekből áll (pl. 50 db relációanalízis). A szóbeli felvételi vizsgán a felvételiző tudását két tétel megválaszolása alapján mérik fel. A szóbeli tételjegyzék a Pszichológia Tanszéken kérhető.(Általában megegyezik a kötelező irodalom címszavaival)
Kötelező irodalom: Oláh A., Bugán A. (szerk.): Fejezetek a pszichológia alapterületeiből, Eötvös Kiadó, Bp., 2001. (második, bővített kiadás)

PPKE-BTK:
A hozott pontok választható tárgyának kategóriájába a biológia pontjait számítják be.
A vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. Az írásbeli 2 órája alatt a szóbeli tételsor témáiból kialakított tesztet kell megoldani.
A szóbeli két részből áll:
Magyar és világirodalom: A család az irodalmi művekben (családregények, Tolsztoj, Németh L.) - Gyermek-szülő viszony (családregények, Babits:Tímár Virgil fia, Németh L. stb.)- A lelkiismeret harcai: belső konfliktusok (Dosztojevszkij, Németh L., Shakespeare, Whaston művei) - Identitás és identitáskeresés az irodalomban - A freudizmus hatásai a magyar és a világirodalomban - "Pszichológia az irodalomban" (Keyes, Wharton, Salinger művei)
Pszichológia: A tudományos pszichológia kialakulása, a pszichológia témái, módszerei, területei - Nézőpontok a pszichológiában - A pszichológiai fejlődés. A fejlődés szakaszai és kritikus periódusai, kognitív fejlődés gyermekkorban, a kötődés - A serdülőkori fejlődés - Észlelés és tudat - A tanulás alapfolyamatai - Emlékezés, gondolkodás - Motiváció és az érzelmek - A személyiség alakulása - Személyiségelméletek - Stressz - A szociálpszichológia főbb témakörei, módszerei - Társas kölcsönhatás és társas befolyásolás - Személypercepció
Ajánlott irodalom: Atkinson, R és mts.: Pszichológia, Osiris, 1994, 1999. - Oláh A., Bugán A. (szerk.): Fejezetek a pszichológia alapterületeiből, Eötvös Kiadó, Bp., 2001. (második, bővített kiadás) - Forgas, J P.: A társas érintkezés pszichológiája, Gondolat, Bp. (több kiadás)
A szóbelin nem kívánják a megadott irodalom teljeskörű ismeretét, csupán a megadott tételjegyzékhez kapcsolódó részeket, fejezeteket.
A diplomás levelező képzés felvételi elbeszélgetésének témája: pszichológiai alapismeretek az Atkinson-könyv alapján.

PTE-BTK
A vizsgakövetelmények a különböző képzési formákra azonosak:
A négy vizsgatárgy a következő:
1. pszichológia - szóbeli és írásbeli
2. magyar és világirodalom - szóbeli
3. biológia - egységes (központi) írásbeli
4. alkalmassági vizsga - szóbeli, kötetlen elbeszélgetés
Pszichológia
Írásbeli ajánlott irodalom a felkészüléshez: Mándy K.-Császár N.:Pszichológiai erőpróba. Anonymus, Bp., 1993. - Urbán R.-Dr. Dúll A.: Magántanár pszichológiából. Dokusoft, Bp., 1997.
Szóbeli vizsga tételsora: A pszichológia mint tudomány és szakma kialakulása. - A pszichológia nagy iskolái. - A pszichológia módszerei. - A pszichológia biológiai alapjai. - Izgalmi szint, éberség és viselkedés. - Tudatos, nem tudatos és tudattalan folyamatok. - Motiváció. - Érzelmek, érzelemelméletek. - Az emberi viselkedés etológiai és szociobiológiai alapjai. - Érzékelés, észlelés. - Emlékezet és felejtés. - Képzelet és gondolkodás. - A tanulás alapfolyamatai. - Intelligencia, kreativitás. - Verbális, nemverbális kommunikáció. - Személyiségtípusok és vonások. - Személyiséelméletek. - A megismerés fejlődése. - A játék fejlődése.- Az erkölcsi fejlődés.- A szocializáció folyamatai.- Csoportok a gyermek életében.- Csoportközi viszonyok, konfliktusok, előítéletek. - A személyközi ítéletek meghatározó tényezői.- A befolyásolás mechanizmusai.
Kötelező irodalom: Atkinson, R.L. és mts.:Pszichológia.Osiris, Bp.,1994.- Bernáth I.-Révész Gy. (szerk.): A pszichológia alapjai. Tertia, Bp., 1995. - Forgas, J. P.:A társas érintkezés pszichológiája. Gondolat, Bp., 1989. - Mérei F.-Binét Á.:Gyermeklélektan. Gondolat, Budapest (több kiadás)
A szóbeli vizsga magyar és világirodalom tételsora:
Gyermek-szülő viszony a drámairodalomban (antik és klasszikus drámák). - Babits: Jónás könyve. A mű üzenete. - Család az irodalmi művekben: karakterek és emberi viszonyok. - Kosztolányi D.: Édes Anna - Shakespeare:Hamlet - Dosztojevszkij: Bűn és bűnhődés - A női lélek megjelenése az irodalomban (antik és klasszikus drámák, Jókai, Ibsen, Csehov) - József Attila: Párkapcsolatok és felnőtt énazonosság - Miért ír az író? humor, abszurd, groteszk, fájdalom Karinthy Frigyes műveiben (Utazás a koponyám körül, Cirkusz, Barabbás, Találkozás egy fiatalemberrel) - Franz Kafka: Az átváltozás - Az önpusztító szerelem Ady lírájában - Krízis és katarzis a drámában. - Shakespeare: Rómeó és Júlia. egy pszichológiai alapkonfliktus túlélése. - Halálra való készülődés a magyar lírában (Petőfi, Arany, Ady, József A.) - A nemzeti identitás keresése, vállalása a magyar irodalomban. - Az emberi élet feleslegessége a 19. századi orosz irodalomban (Puskin, Lermontov, Goncsarov, Csehov) - Az abszurd megjelenése Örkény: Tóték c. drámájában. - Arany János balladái lélektani szempontok szerint (Ágnes asszony, Hídavatás, Vörös rébék) - Németh L.: Gyász - Madách I.: Az ember tragédiája. A nő metamorfózisa. - Thomas Mann: Mario és a varázsló. - A pszichoanalízis és a Nyugat. A pszichoanalízis hatása a két világháború közötti magyar irodalomra.

SZTE-BTK:
A másoddiplomás levelező képzés nappali tanterv szerint folyik, minden héten hétvégén. A jelentkezés feltétele 3 éves pedagógiai gyakorlat.
Az alapképzés írásbeli vizsgája: biológiából vagy matematikából közös írásbeli vizsga
Az alapképzés szóbeli vizsgája két részből áll:
Pszichológiai alapismeretek az alábbi problémakörök szerint: A pszichológia tárgya és a pszichológiai kutatás - A pszichológia története. - Az én, a tudat és a személyiség. - Az érzékelés és az észlelés. - A figyelem, a tanulás és az emlékezet. - A képzelet és a gondolkodás. - A beszéd és a kommunikáció. - A nem verbális kommunikáció. - A motiváció: az alapvető motívumok, a motiváció rendszere. - A különleges emberi motívumok, az önkontroll és a külső-belső motívumok. - Az érzelmek. - A család, a fejlődés társas környezete. - Az emberi szociabilitás: kötődés és vonzalom.- A gyermek pszichológiai fejlődése az első évben.- Az óvodáskori fejlődés.- A kisiskolás kor.- A serdülőkor. -Az emberi élet szakaszai és az ellenálló képesség. - Társas hatások, befolyásolás, konformitás, engedelmesség. - Mások észlelése: burkolt személyiségelméletek. - Az emberi kapcsolatok fejlődése. - Intim kapcsolatok. - Társas alakzatok: a tömeg és a csoport. - Interakció a csoportban.
A szóbeli vizsga második részében a felvételizőknek egy magas szintű, tudományosan elismert ismeretterjesztő vagy népszerű szakmunka elolvasásáról és feldolgozásáról kell beszámolniuk, mely az alábbiak közül választható:
Freud, S.: A mindennapi élet pszichopatológiája - Berne, E.: Emberi játszmák - Aronson:A társas lény - Leakey, R.: Az emberiség eredete - Kenesei I. (szerk.): A nyelv és a nyelvek - Pléh Csaba: Bevezetés a megismeréstudományba - Ranschburg J.: Férfi és nő - Buda B.: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei - Erikson, E.: A fiatal Luther és más írások - Sacks, O.: Antropológus a Marsról

A pszichológia szakon belül
A pszichológia szakok közel azonos tematikával, tantárgyfelépítéssel oktatnak, bár mindegyik szak az alapképzési szakaszon kívül másra és másra helyezi a hangsúlyt. (Az ELTE inkább elméleti, a debreceni gyakorlatiasabb, a Károlin a klinikus vonal erősebb).
Az alapképzési szakasz 4 nagy témaköre, amelyekből a 3. év végéig szigorlatozni kell:
- általános pszichológia pl. érzékelés, észlelés - emlékezet - nyelvelsajátítás és nyelvhasználat - gondolkodás, problémamegoldás stb.
- fejlődéspszichológia - a kogníció, az erkölcs, a mozgás, a beszéd, a társas kapcsolatok fejlődése
- szociálpszichológia - az emberi kapcsolatok (kis és nagy csoportok, társadalmak) tudománya pl. társas befolyásolás, konformizmus, vonzalom, csoportfolyamatok, előítélet stb.
- személyiségpszichológia - emberek közötti egyéni különbségekkel foglalkozik, ide tartoznak az átfogó személyiségelméletek pl. Freud, Jung, Rogers, típustanok stb.
A szakképzési szakasz (4. évtől a szigorlatok után) azt jelenti, hogy az utolsó két évben a hallgató két őt érdeklő területre specializálódik a pszichológián belül, vagyis választ két ún. programot. A programokból: Életvezetési és pályatanácsadás, szervezet- és munkapszichológia, egészségpszichológia (klinikum), alkalmazott fejlődéspszichológia, iskolapszichológia stb. Vannak programok melyek gyakorlatiasságuk folytán kiegészülnek szakmai gyakorlattal is.
Szakzárás: szakdolgozat megírása és védése után diplomás pszichológus és ha elvégezted a kiegészítő tanárképzést is (pedagógia, tanításmódszertan, tanítási gyakorlat (ELTE-n, DE-n, SZTE-n)) akkor pszichológia szakos középiskolai tanár leszel.

Diplomához kapcsolódó egyéb követelmények
ELTE: egy középfokú és egy alapfokú C típusú államilag elismert nyelvvvizsga
Pázmány: 2 középfokú C típusú államilag elismert nyelvvvizsga

Diploma után
A végzett pszichológus számára két egymástól elkülönülő út kínálkozik: az alkalmazott pszichológia vagy a kísérleti pszichológia útja. Vagyis végezhetsz pszichológiai munkát a gyakorlatban terapeutaként, vagy -folytatva az egyetemek által jobbára nyújtott utat- lehetsz kutató. Az utóbbi pályát érdemes az egyetemen maradva doktori iskolában (PhD) kezdeni.
A pszichológia gyakorlati (alkalmazott) területe nagyon széles lehetőségeket nyújt: klinikai pszichológia (pszichiátriákon), tanácsadás (pl. nevelési tanácsadó, pályaválasztási tanácsadó), iskolapszichológia, neveléspszichológia (oktatási módszerek kutatása, tanárképzés), munka és szervezetpszichológia (szervezetfejlesztés, csapatépítés, motiváció a vállalatok keretein belül, vezetőképzés), tömegkommunikáció, marketing. Persze a gyakorlati munkához is kell a megfelelő elméleti és gyakorlati továbbképzés az egyetemi éveken túl, ezek az ún. szakképzések 2-4 évig tartanak és szakpszichológusi "jogosítványt" adnak (pl. klinikai szakpszichológus).