Amerikanisztika Angol Biológia Bölcsész történelem Esztétika Filozófia Francia Fizika Földrajz Jogász magyar Jogász történelem Kémia Kommunikáció Közgazdaságtan Közgáz történelem Matematika Magyar Művészettörténet Német Néprajz Olasz Pszichológia Szociológia Történelem
 
Amerikanisztika

Információk felvételizőknek az amerikanisztika szakról /mintafeladatok/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Az amerikanisztika szak az Egyesült Államok történelmével, irodalmával, társadalmával, illetve egész kultúrájával, valamint az amerikai angol nyelvészettel kapcsolatos ismereteket oktatja. A szak meglehetősen "fiatal", az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészkarán alig több, mint tíz éves. Az amerikanisztika szak csak egyetemi szinten, 2002-től kezdve kizárólag kétszakos képzés keretében végezhető; képzési ideje 10 félév.

Felvételi követelmények
Az egyik legfontosabb leszögeznivaló, hogy az amerikanisztika szakra való bekerülésnek nem feltétele az amerikai angol nyelvtudás, azonban alapkövetelmény a jó angol nyelvtudás. A felvételizőknek bizonyságot kell tenniük az Egyesült Államok kultúrája és társadalma iránti, az átlagosnál nagyobb érdeklődésükről. Az amerikanisztika szaknak saját vizsgája van.
A szak felvételi követelményei részben egybeesnek más, az angol nyelvhez kapcsolódó szakok felvételi követelményeivel, részben eltérnek azoktól. A vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. Az írásbeli vizsga (ideje 180 perc) tárgya: nyelv és kultúra angol nyelven.
Az írásbeli felvételi vizsga a következő két részből áll:
1. Nyelvi-nyelvtani teszt, úgynevezett TOEFL - Test of English as a Second Language (120 perc)
- az angol nyelvi tudatosságot és igényességet (verbális intelligenciát) mérő feladatsor
- angol nyelvtudást mérő feladatok (hangtan, nyelvtan, szókincs)
Ehhez semmiféle segédeszköz nem használható.
2. Egy angol nyelvű esszé írása az USA irodalma, történelme, politikája, művészete, gazdasága, stb. témakörökben (60 perc)

Tárgyi tudás: A jelentkezőknek bizonyosságot kell tenniük arról, hogy rendelkeznek a következő ismeretekkel:
a. Angol nyelvtan: mondatok elemzése; az alapvető nyelvi jelenségek, szófajok, mondatrészek, igeidők, gyakoribb mondattani összefüggések, szókapcsolatok felismerése és angolul való megnevezése; alapvető nyelvészeti ismeretek.

AJÁNLOTT IRODALOM: Budai-Radványi: Angol nyelvtan középiskolák számára. Tankönyvkiadó, Budapest, 1990, 1993. - Kónya-Országh: Rendszeres angol nyelvtan (9. kiadás) Terra, Budapest, 1985.
b. Az amerikai angol nyelv: tájékozottság a brit és az amerikai angol nyelv jellegzetes különbségeiről.

AJÁNLOTT OLVASMÁNYOK: Falkné Bánó Klára: Amerikai angol-brit angol. Széchenyi, Budapest, 1990. - Kenesei István (szerk.): A nyelv és a nyelvek. Akadémiai, Budapest, 1995. - Kövecses Zoltán: Az amerikai angol. Eötvös Kiadó, 1995.
c. Amerikai társadalom: az amerikai politikai rendszer, a közoktatás, a tömegkommunikáció intézményeinek és jellemző vonásainak ismerete.

AJÁNLOTT FORRÁSOK: Legalább a magyar újságok, folyóiratok, TV- és rádióműsorok idevágó információi, de ajánlottak a Magyarországon könnyen elérhető amerikai sajtótermékek is (például Time, Newsweek, stb.).
d. Amerikai történelem: az Egyesült Államok történetének fontosabb eseményei, alakjai, folyamatai, legalább középiskolai szinten.

AJÁNLOTT OLVASMÁNY: Carl N. Degler: Az élő múlt. Európa, Budapest, 1993. - Tibor Frank-Tamás Magyarics: Handouts for US History. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1992.
e. Amerikai irodalom: az amerikai irodalom legismertebb alkotói és alkotásai; műfajok, irányzatok.

KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ OLVASMÁNYOK: Országh László: Az amerikai irodalom története. Gondolat, Budapest, 1967. - Kretzoi Miklósné: Az amerikai irodalom kezdetei. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1976. - Serge Fauchereau: Századunk amerikai költészetéről. Európa, Budapest, 1974. - Abádi Nagy Zoltán: Mai amerikai regénykalauz. Intera Rt. Budapest, 1995.

A szóbeli vizsga célja az angol nyelvtudás mérése, tájékozódás a vizsgázónak az Amerikai Egyesült Államok kultúrájával és társadalmával kapcsolatos ismereteiről, és a vizsgázó érdeklődési szintjének felmérése. A szóbeli vizsga részei:
1. Az írásbeli dolgozat hibáinak megbeszélése.
2. Beszélgetés a vizsgázó életéről, munkájáról, szakmai terveiről.
3. Ismeretei az Egyesült Államokról (irodalom, történelem, politika, művészet, gazdaság).

A képzés

A képzés három nagy szakaszra tagolódik. Az alapozó képzés, vagyis az első év, tárgyai a következők: Mai amerikai kultúra és társadalom, Amerikai angol és nyelvészet, valamint Nyelvgyakorlat I.,II.
A törzsképzési szakasz során Amerikai irodalom, Az Egyesült Államok története, Nyelvgyakorlat III., IV., V., VI. és Anglia története tárgyakat vesznek fel a hallgatók.
A befejező, ún. szakképzési szakasz során nyílik lehetőségük a diákoknak a szakosodásra. A szakkurzusok a következő négy témakörből választhatók: Mai amerikai kultúra és társadalom, Amerikai angol nyelvészet, Amerikai irodalom, Az Egyesült Államok és Kanada története. A tanulmányok során három szigorlatot kell letenni: Amerikai nyelvészet, Amerikai irodalom, illetve Amerikai történelem és kultúra témakörökben. Azoknak, akik tanárképes amerikanisztika szakos diplomát szeretnének, szakmódszertani szemináriumokat is fel kell venniük, és angol alkalmazott nyelvészetet és haladó amerikai nyelvtant is kell tanulniuk.

Hol lehet elkezdeni?

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar