Amerikanisztika Angol Biológia Bölcsész történelem Esztétika Filozófia Francia Fizika Földrajz Jogász magyar Jogász történelem Kémia Kommunikáció Közgazdaságtan Közgáz történelem Matematika Magyar Művészettörténet Német Néprajz Olasz Pszichológia Szociológia Történelem
 
Művészettörténet

Információk felvételizőknek művészetörténetből /mintafeladatok/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Felvételi követelmény
1. - az európai művészettörténet nagy stíluskorszakai, jelentős emlékei és alkotói, - a hazai művészettörténet nagy korszakai és emlékei, a jellemző stílustörekvések, valamint a jelentős művészek munkássága,
2. a jelentősebb hazai műemlékek,
3. a hazai múzeumok és az utóbbi időszak kiemelkedő időszakos kiállításaink anyaga,
4. a felvételiző lakóhelyének, vidékének műemlékei és gyűjteményei,
5. a művészettörténeti szakfolyóiratok és kiadványok,
6. a művészettörténeti szakkifejezések,
7. az építészeti rajzokban való tájékozódókészség.

Írásbeli vizsga: művészettörténeti kérdésekből álló felvételi tesztből és műelemzésből tevődik össze. (180 perc)

Szóbeli vizsga: a felvételizőnek számot kell adnia a pályára való alkalmasságáról, vizuális emlékezőképességéről, alapos érdeklődéséről és alapszintű felkészültségéről.
Hasznos információk: Ajánlott legalább egy idegen nyelv ismerete. A felsorolt ajánlott irodalmak közül legalább egy, szabadon választott műből kötelező felkészülni, de a többi elolvasását is javasolják. Valójában a legtöbbet el kell olvasni.

A képzésről, a diplomáról, a lehetőségekről
A szakon az egyetemes (európai) művészetek történetét tanulják a késő-antik kortól a klasszikus modernig, az 1945 utáni művészet némi tárgyalásával.
A 10 féléves képzés 2 nagy szigorlati egységre tagolódik. Az első szakasz a 16. század közepéig tart, a második az azt követő időszakkal foglalkozik. A szakosodás végül is a diploma megírásával történik.
A diplomához 2 db középfokú nyelvvizsga kötelező. Emellett az első szigorlat feltétele a latin nyelvi záróvizsga.
Végzett művészettörténész elhelyezkedhet múzeumokban, magángalériákban, aukciós házaknál, folyóiratoknál ill. saját kreativitásán és a további szakján(ain) múlik, hogyan kamatoztatja az évek alatt felhalmozott tudást.
Művészettörténész képzés jelenleg Magyarországon az ELTE-BTK-n és a PPKE-BTK-n folyik. A tárgy ismerete azonban - bár nem ezen a szinten - szükséges a művelődésszervező és művészeti szakokra, EKF rajz- és vizuális kommunikáció szakra.

Kötelező irodalom:
Aradi Nóra (szerk.): A művészet története Magyarországon (Gondolat, Budapest, 1983.)
Hollingsworth, Mary: Művészetek világtörténete (Akadémiai Kiadó, Budapest, 1989.)
Pevsner, Nikolaus: Az európai építészet története (Corvina, Budapest, 1972.)
Seibert, Jutta (szerk.): A keresztény művészet lexikonja (a bibliai történetekre vonatkozó szócikkek) (Corvina, Budapest, 1986.)
Beke László: Műalkotások elemzése. Budapest, 1986.
Fülep Lajos (főszerk.): A magyarországi művészet története I-II. (Corvina, Budapest, 1970.)
Szentkirályi Zoltán - Détshy Mihály: Az építészet rövid története I-II. Műszaki, Budapest, 1986., 1994.
Pataki Gábor: Művészettörténet. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1999.
Beke László - Gábor Eszter - Sisa József - Szabó Júlia - Trakfalvi Endre: Magyar művészet 1800-tól napjainkig. (Corvina, Budapest, 2002)

Ajánlott irodalom:
Andrási Gábor - Pataki Gábor - Szücs György - Zwickl András: Magyar képzőművészet a XX. században. (Egyetemi Könyvtár, Corvina, Budapest, 1999.)
Castiglione László: Görög művészet (Képzőművészeti Kiadó, Budapest, 1961.)
Castiglione László: Hellénisztikus művészet (Corvina, Budapest, 1971. (újabb kiadása az Egyetemi Könyvtár c. sorozatban: Corvina, Budapest, 1995.))
Castigltone László: Római művészet (Corvina, Budapest, 1971.)
Fülep Lajos: Magyar művészet. Művészet és világnézet (Corvina, Budapest, 1971.)
Gombrich, Ernst. H.: A művészet története (Gondolat, Budapest, 1982.)
Hofmann, Werner: A földi paradicsom. 19. századi motívumok és eszmék (Képzőművészeti Kiadó, Budapest, 1987.)
Jantzen, Hans: Francia gótikus székesegyházak. Chartres, Reims, Amiens. (Corvina (Pantheon), Budapest, 1989.)
Kádár Zoltán: A bizánci művészet. (Corvina, Budapest, 1987.)
Kelényi György: A manierizmus (Corvina (Egyetemi Könyvtő), Budapest, 1995.)
Kelényi György: A barokk művészete (Corvina, Budapest, 1985.)
Marosi Ernő: A román kor művészete (Corvina, Budapest, 1971.)
Marosi Ernő: A középkor művészete I. 1000-1250. (Corvina (Egyetemi Könyvtár), Budapest, 1996.)
Marosi Ernő: A középkor művészete II. 1250-1500. (Corvina (Egyetemi Könyvtár), Budapest, 1997.)
Micheli, Mario de: Az avantgardizmus. (Gondolat, Bp. 1965. Képzőművészeti Alap Kiadó, Budapest, 1979.)
Németh Lajos: A XIX. század művészete. A historizmustól a szecesszióig (Corvina, Budapest, 1974.)
Németh Lajos: Modern magyar művészet. (Corvina, Budapest, 1968)
Pevsner, Nicolaus: A modern formatervezés úttörői (Budapest, 1977.)
Read, Herbert: A modern festészet (Corvina, Budapest, 1965.)
Read, Herbert: A modern szobrászat (Corvina, Budapest, 1968.)
Tolnay Károly: Teremtő géniuszok, van Eycktől Cézanne-ig (Gondolat, Budapest, 1987. )
Vayer Lajos: Az itáliai reneszánsz művészete (Corvina, Budapest, 1982.)
Wittkower, Rudolf: A humanizmus korának építészeti elvei (Gondolat, Budapest, 1986. )
Wölfflin, Heinrich: Művészettörténeti alapfogalmak. A stílus fejlődésének problémája az újkori művészetben (Corvina, Budapest, 1969.)
Zádor Anna: Klasszicizmus és romantika (Corvina, Budapest, 1976.)
Zamecki, Georg: Kolostorok, szerzetesek, barátok (Corvina (Pantheon), Budapest, 1986.)