Amerikanisztika Angol Biológia Bölcsész történelem Esztétika Filozófia Francia Fizika Földrajz Jogász magyar Jogász történelem Kémia Kommunikáció Közgazdaságtan Közgáz történelem Matematika Magyar Művészettörténet Német Néprajz Olasz Pszichológia Szociológia Történelem
 
Olasz

Információk felvételizőknek olasz szakokból /mintafeladatok/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A felvételi követelmények
A vizsga az olasz nyelvi írásbeli és szóbeli szövegértést, kifejezőkészséget, a nyelvtani ismereteket, az olasz nyelvközösség társadalmában, irodalmában és kultúrájában való tájékozottságot kívánja megállapítani.
Az írásbeli vizsga, amelynek időtartama 180 perc, feladatlap-kitöltés (ehhez szótár nem használható), és szótár segítségével magyarra és olasz nyelvre fordítás.
A szóbeli vizsga általában két részből áll:
l. Beszélgetés olasz nyelven egy köznapi témáról annak megállapítására, hogy a vizsgázó nyelvtanilag helyesen, jó kiejtéssel és intonációval, érthetően ki tudja-e magát fejezni olasz nyelven, és pontosan megérti-e a hozzá beszélőt. A bizottság tájékozódik arról, hogy a jelentkező mennyire ismeri a választott nyelven beszélő nép(ek) irodalmát, életét, kultúráját, Magyarországhoz fűződő kapcsolatát.
2. Szövegértés és nyelvtani ismeretek, 5-6 sornyi olasz szöveg olvasása, visszamondása és elemzése annak megállapítására, hogy a vizsgázónak milyen a kiejtése, könnyen felismeri-e az egyes nyelvi jelenségeket, mondattani összefüggéseket, a sajátos idegen nyelvi szerkezeteket, szókapcsolatokat, idiómákat.
A szóbeli vizsga részeként az írásbeli dolgozat hibáit is megbeszélhetik.
A vizsgázónak bizonyságot kell tennie arról, hogy pályaválasztása indokolt. Ki kell derülnie, hogy rendelkezik olyan, a szokványos iskolai érdeklődést meghaladó ismeretekkel is, melyekről önálló közlés formájában számot tud adni.

A vizsgakövetelmények társalgási témakörei:
Bemutatkozás, személyi adatok, önéletrajz, gyermekkor; a családtagok, rokonok bemutatása; a vizsgázó és családjának mindennapjai, szokásai, napirendje. - Az otthon és a lakóhely: a lakás és berendezése; otthoni elfoglaltságok, házimunka, háztartás; az otthon szűkebb és tágabb környezete, a lakóhely nevezetességei. - A tanulás, az iskola: a vizsgázó iskolája (az osztály, a szaktermek stb.); az iskolai élet, hagyományok, diákbarátság; a tanulás, a tantárgyak. - A mindennapok: étkezés, étterem, vendéglátás; posta, telefon; levelezés; ruházkodás, divat; időjárás, évszakok, környezetvédelem. - Pihenés, szabadidő, hobbi, testedzés, turisztika; nyaralás, kirándulás, a hétvége. - Egészség: az egészséges életmód. A sport, az iskolai sportélet. Betegség. Az orvosnál, kórházban. - Közlekedés; utazás: a városi közlekedés, közlekedési eszközök. Külföldi vendég, idegenvezetés, felvilágosítás nyújtása külföldieknek. - Külföldön: utazás külföldre vonaton, repülőgépen és más közlekedési eszközzel; határátlépés, szálloda, étkezés külföldön. - A nyelvtanulás: a nyelvtanulás haszna, kapcsolatteremtés, barátkozás külföldiekkel, diáklevelezés, olvasás idegen nyelven, a nyelvgyakorlás egyéb lehetőségei, a választott életpálya. - A kultúra világa: irodalom, színház, mozi, tv, zene, tánc, képzőművészet.


Nyelvtan
Intonazione. A hangsúly. A névelő. Az elöljárószó. A főnév (neme, száma, fontosabb rendhagyóságok). A melléknév (neme, száma, fokozása, fontosabb rendhagyóságok). Questo, quello. A személyes névmások hangsúlyos és hangsúlytalan alakjai. A kérdő és a vonatkozó névmás. A birtokos névmás. A számnév (tőszámnév, sorszámnév, molto, poco, quanto, alcuno). Ci, vi, ne. Az ige ragozása. Indicativo: presente, passato prossimo, passato remoto, imperfetto, trapassato prossimo, futuro, futuro anteriore. Congiuntivo: presente, passato, imperfetto, trapassato. Condizionale: presente, passato. Imperativo. Az igeidők és igemódok használata fő- és mellékmondatokban: az igeidők egyeztetése. Az igenevek és használatuk: infinito presente, infinito passato, participio passato, participio presente, gerundio semplice, gerundio passato: mondat- rövidítés infinito-val, gerundio-val, participio passato-val. A melléknévből képzett határozószó. A határozószó fokozása. A kijelentő mondat. A kérdő mondat. A felszólító mondat. Az egyenes és a fordított szórend. Az állítás és a tagadás. Az udvarias megszólítás. A tárgyas, határozószós és jelzős szerkezet (minőségjelző, számjelző, birtokviszony). Az általános alany. A kiemelt tárgy. A participio passato egyeztetése a névmási tárggyal. A feltételes mondat. Az ún. "egyenes" és "függő" beszéd.

Irodalomjegyzék (ajánlott)
A "Tanuljunk nyelveket" sorozatból az olasz I-II-III. kötetei. Tankönyvkiadó, Budapest. - Ablonczyné Dr. Mihályka Livia-Scholtz Kinga: 1000 Domande - 1000 Risposte. Lexika, Budapest, 1995. - Angelini, Maria Teresa-Fábián Zsuzsanna: Olasz igei vonzatok. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1998. - Angelini-Móritz György: Gyakorlati olasz nyelvtan. Tankönyvkiadó, Budapest, 1988. - Antal-Koltainé: Olasz nyelvtan a középiskolák számára. Tankönyvkiadó, Budapest. - Az "Európa zenéje" c. sorozatból (Zeneműkiadó) az olasz zenével foglalkozó kötetek (C. Orselli: A madrigál és a velencei iskola. 1986; Lise-Rescigno: A 18. századi opera Scarfattitól Mozartig. 1986; Marchesi: Giuseppe Verdi. 1986). - Az olasz irodalom a XX. században (szerk.: Szabó György). Gondolat, Budapest, 1967. - Babits Mihály: Az európai irodalom története. - Burckhardt, J.: A reneszánsz Itáliában. Budapest, 1981. - Chastel, A.: Itália művészete. Corvina, Budapest, 1973. - Fábián Zsuzsanna: Chi la dura, la vince. Tankönyvkiadó, Budapest, 1991. - Fábián Zsuzsanna: Olasz-magyar melléknévi vonzatszótár. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1996. - Fajth Tibor: Itália útikönyv. Panoráma, Budapest, 1969. - Garin, E.: Rene-szánsz és műveltség. Budapest, 1987. - Gombrich, E. H.: A művészet története. Budapest, 1988. - Hearder, H: Olaszország rövid története. Maecenas, 1992. - Herczeg Gyula: Kis könyv az olasz nyelvről. Budapest, 1984. - Herczeg Gyula: Olasz leíró nyelvtan. Terra, 1970. - Jászay Magda: Párhuzamok és kereszteződések - A mag-yar- olasz kapcsolatok történetéből. Gondolat, Budapest, 1982. - Kristó Nagy István: A világirodalom története. Trezor, Budapest, 1993. - Kupcsik Éva: Olasz Prepozíciók. IKVA, Budapest, 1994. - Lizzani, Carlo: Az olasz film (1895-1979). Gondolat, Budapest, 1981. - Madarász Imre: Az olasz irodalom antológiája. Nemzeti Tankönyv-kiadó, Budapest, 1996. - Madarász Imre: Az olasz irodalom története. Budapest, 1993. - Szerb Antal: A világ-irodalom története. - Világirodalmi kisenciklopédia, Olasz irodalom fejezet. Gondolat, Budapest, 1976. 2. kötet, 717-725. o. - Világirodalmi lexikon, Olasz irodalom fejezet. Akadémiai, Budapest, 1984. 9. kötet, 602-620. o.

A képzés (ELTE Bölcsészettudományi Kar, olasz szak)
a) nyelvi képzés: nyelvtan, fordítás, fogalmazás, szövegértés, beszédkészség
b) irodalomtörténeti tárgyak
c) nyelvészeti tárgyak: leíró nyelvtan (mai olasz nyelv), nyelvtörténet, dialektusok
d) országismereti tárgyak: művészettörténet, történelem, (kulturális) földrajz, olasz-magyar kapcsolatok, zenetörténet
e) nyelvpedagógiai képzés (tanárszakot is végzőknek)
f) latin
g) tanárképzés: pedagógia, pszichológia (csak tanárszakot is végzőknek)
A diplomához kapcsolódó egyéb követelmények (ELTE Bölcsészettudományi Kar, olasz szak)
Az egyetemi diploma egyenértékű a felsőfokú C típusú állami nyelvizsgával. Ezen felül a diplomához még egy alapfokú C típusú állami nyelvvizsgát kell szerezni.

Elhelyezkedési lehetőségek a diploma után
olasz nyelv szakos tanár - kutató - kulturális terület - idegenforgalom

A következő felsőoktatási intézményekbe lehet olasz nyelvből felvételizni:
- Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, Szombathely
- Budapesti Gazdasági Főiskola, Külkereskedelmi Kar (bizonyos szakok)
- Debreceni Egyetem, Bölcsészettudományi Kar
- Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar
- Eötvös Loránd Tudományegyetem, Tanárképző Főiskolai Kar
- Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészettudományi Kar
- Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar
- Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar
- Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar
(Az ELTE BTK-n egyszakosként is lehet olaszt tanulni, a többi bölcsészettudományi és tanárképző karon csak szakpárokra lehet jelentkezni!)