Amerikanisztika Angol Biológia Bölcsész történelem Esztétika Filozófia Francia Fizika Földrajz Jogász magyar Jogász történelem Kémia Kommunikáció Közgazdaságtan Közgáz történelem Matematika Magyar Művészettörténet Német Néprajz Olasz Pszichológia Szociológia Történelem
 
Francia

Információk felvételizőknek a francia szakokról /mintafeladatok/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Általános információk a francia szakról:
A francia nyelv kedvelői számára számos lehetőség kínálkozik a bölcsészettudományi karokon a nyelvtudás és elsősorban az irodalmi és nyelvészeti ismeretek elmélyítésére. A francia nyelvet önmagában is fel lehet venni szakként nem egy felsőoktatási intézményben, de ha egyéb szakokkal szeretnéd párosítani, arra is van lehetőség. Ha tanár szeretnél lenni, mehetsz főiskolára és egyetemre is, de tudnod kell, hogy a főiskolai képzés alacsonyabb szintű végzettséget ad, mint az egyetemi.

Mi a felvételi követelmény a francia bölcsész szakra?
Első számú követelmény a francia nyelv magas szintű (középfok, de inkább annál magasabb fokú) ismerete. A szakokra általában két-, háromszoros a túljelentkezés, így az egyetemek általában megengedhetik maguknak, hogy a magasabb szintű nyelvtudással rendelkező jelentkezőket vegyék fel hallgatóik közé.
A felvételi vizsga a francia nyelvi írásbeli és szóbeli szövegértést, kifejezőkészséget, a nyelvtani ismereteket, a francia nyelvközösség társadalmában, irodalmában és kultúrájában való tájékozottságot kívánja megállapítani. A francia szakra való jelentkezés a fenti témakörökben, valamint a nyelvtudást illetően a szokványos iskolainál jóval elmélyültebb ismereteket tételez fel.
>>Az írásbeli vizsga azonos a közös írásbeli érettségi-felvételi vizsgával. A vizsga időtartama 180 perc: teszt feladatlap kitöltése (ehhez szótár nem használható) a nyelvtani ismeretek ellenőrzésére, illetve fordítás magyarról franciára és franciáról magyarra szótár segítésével a szövegértés, kifejezőkészség és a fordítási készség ellenőrzésére.
A vizsga anyaga (leíró nyelvtan):
A főnévi csoport elemei: A főnév neme és száma. A névelők: a határozott, a határozatlan névelők; a számnevek; a névelő elhagyása. A jelző a főnévi csoportban: a melléknév neme és száma; a fokozás; a melléknévi jelző helye.
A névmások és a névmásítás: Személyes névmás. Birtokos névmás. Mutató névmás. Vonatkozó névmás. Kérdő névmás. Határozatlan névmás.
Az igei csoport: A segédigék. Az igeragozás. A visszaható ige. Az igemódok (subjonctif csak a főmondatban). Az igeidők használata a kijelentő módban: présent, imparfait; passé composé, plus-que-parfait, passé simple, passé antérieur*, futur, futur antériem: Az igenevek. Az alany és az állítmány egyezése. Az ige bővítményei. A prepozíciók és a vonzatok. A határozók és határozószók.
Az összetett mondat: Mellérendelés kötőszóval és kötőszó nélkül. A mellékmondatok: alanyi és tárgyi mellékmondatok; vonatkozói (jelzői) mellékmondatok; határozói mellékmondatok (idő-, ok-, célhatározói, megengedő, hasonlító, feltételes mellékmondatok); a subjonctif a mellékmondatokban (imparfait és plus-que-parfait*).
Mondatszerkesztési eljárások: tagadás és korlátozás; a kérdezés; a felkiáltás és az indulatszók; a kiemelés; a közvetett beszéd és az igeidők egyeztetése; a szenvedő szerkezet; a szórend.
Megjegyzés: a *-gal jelzett nyelvtani jelenségeket a jelentkezőknek csak felismerniük, megérteniük kell.
KÖTELEZŐ IRODALOM:
- Dr. Pataki Pál: Francia nyelvtan a középiskolák számára. Tankönyvkiadó, Budapest
- Soignet, Michel - Szabó Anita: France-Euro-Express. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest
AJÁNLOTT IRODALOM:
- Magyar-francia rag- és névutószótár. Szerk.: Kelemen Tiborné és Pap Gábor. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 1999.

>>A szóbeli vizsga három, a pontozásnál egyenlő súllyal latba eső részből áll:
SZÖVEGÉRTÉS, A NYELVTANI ISMERETEK ELLENŐRZÉSE. Néhány sornyi francia nyelvű irodalmi vagy újságszöveg fennhangon történő olvasása, gyorsfordítása és nyelvtani elemzése annak megállapítására, hogy a jelölt könnyen felismeri-e az egyes nyelvi és nyelvtani jelenségeket, mondattani összefüggéseket, a sajátos francia szerkezeteket. Ehhez kívánatos a nyelvtani kifejezések francia elnevezéseinek ismerete is.
AJÁNLOTT IRODALOM:
- Bárdosi-Karakai: A francia nyelv lexikona, Corvina, Budapest, 1996.
- Bescherelle 3. La grammaire pour tous. Dictionnaire de la grammaire francaise en 27 chapitres. Hatier, Paris
- Karakai Imre: Francia nyelvtan magyaroknak, pont Nádor Kiadó, Budapest, 1999.
- Pataki Pál: Francia nyelvtan a középiskolák számára: Tankönyvkiadó, Budapest

KULTÚRTÖRTÉNETI-CIVILIZÁCIÓS ISMERETEK ELLENŐRZÉSE. A beszélgetés célja annak felmérése, hogy a jelölt milyen ismeretekkel rendelkezik Franciaország történetének fontosabb eseményeiről, folyamatairól, alakjairól, jelenlegi társadalmáról, kulturális, művészeti és mindennapi életéről. A gimnáziumi tankönyvek francia vonatkozású anyagai e tekintetben minimumnak tekintendők.
AJÁNLOTT IRODALOM:
- Darabos Zsuzsanna: La France a travers ses régions, Tankönyvkiadó, Budapest
- Duby, Georges – Mandrou, Robert: A francia civilizáció ezer éve, Gondolat, Budapest

AZ IRODALMI ISMERETEK ELLENŐRZÉSE. A szakra pályázók irodalmi tájékozottságukról francia nyelvű beszélgetés keretében adnak számot. A sikeres felvételihez olvasottság, az olyan jelentősebb szerzők műveinek élményszerű ismerete szükséges, mint: Villon, Rabelais, Moliere, Corneille, Racine, Voltaire, Diderot, Rousseau, Hugo, Balzac, Flaubert, Stendhal, Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Proust, Gide, Camus, Sartre, Ionescu... Néhány önállóan választott mű eredetiben történő elolvasása tanácsos. A beszélgetés tárgyául szolgáló művet és szerzőjét el kell tudni helyezni a korban és illik tudni, hogy a mű milyen stílusirányzatot képvisel. A vizsga sikere nem csak az olvasott művek számától, hanem személyes értékelésük és elemzésük színvonalától is függ. A magyar irodalom és a világirodalom gimnáziumi szintű ismerete e tekintetben minimumnak tekinthető.
AJÁNLOTT IRODALOM:
- Bouty, Michel: Dictionnaire des suvres et des thémes de la littérature francaise. Hachette, Paris, 1990
- Darcos, Xavier: Histoire de la littérature francaise. Hachette Éducation, Paris, 1992
- Masson, Nicole: Panorama de la littérature francaise. Les courants, les auteurs, les suvres du Moyen Áge au XXe siécle. Alleur, Marabout, 1990, Marabout Savoirs no 8510
- Világirodalmi lexikon. Akadémiai Kiadó, Budapest (a francia irodalomra vonatkozó szócikkek, különös tekintettel a III. kötetben található "Franciairodalmi formák" és "Francia irodalom" címszavakra).
- Szerb Antal: A világirodalom története, Magvető Kiadó, Budapest

Mit tanulhatsz a francia szakon belül?
Francia szakos egyetemi tanulmányaid során a következő óratípusokat kell felvenned: nyelvészeti stúdiumok, ahol részletesen megismerkedsz a francia fonetikával, a morfológiával (szótan) és a szintaxissal (mondattan); nyelvgyakorlatok, ahol szókincsed és beszédkészséged fejlesztheted; irodalomtörténeti stúdiumok, ahol a kezdetektől napjainkig részletes betekintést kapsz a francia irodalom különböző korszakaiba és műveibe; országismereti stúdiumok, ahol megtanulod Franciaország történelmét a kezdetektől napjainkig; stilisztika és verstan, ahol a költészet rejtelmeit tárhatod fel. Ezen kívül még van nyelvtörténet és különböző szakszemináriumok, amelyekből 6-ot kell elvégezned szabadon választott témákból. Aki a tanárszakot is végzi, annak kötelező elvégeznie 2 módszertani kurzust is a szakszemináriumok keretein belül, ahol a francia nyelv tanításának módszereivel ismerkedhet meg részletesebben.

Mi a diplomához kapcsolódó egyéb követelmény?
A francia szak latinigényes, ami annyit jelent, hogy vagy latin érettségivel kell rendelkezned, vagy az egyetemen kell letenned egy érettségi szintű latin nyelvvizsgát. Akinek ez utóbbira lesz szüksége, ne aggódjon, az egyetem saját keretein belül biztosítja a latin nyelvképzést.
A diplomához ezen kívül még egy másik idegen nyelvből letett alapfokú nyelvvizsgára is szükséged lesz. A francia diploma megszerzése egyenértékű a felsőfokú nyelvvizsgával.

Mire lesz jó a francia nyelv- és irodalom szakos diplomád?
A bölcsészkar egyik legjellemzőbb vonása az, hogy sokan jelentkeznek ide olyanok, akiknek még fogalmuk sincs arról, hogy mit szeretnének kezdeni magukkal. Az igaz, hogy ezen a karon évekig halaszthatják még a döntéskényszert, és van idejük arra, hogy bölcsész tanulmányaik végzése során fokozatosan kialakuljon valamiféle szakirányultság, illetve elképzelés arról, hogy mivel szeretnének foglalkozni a jövőben.
Nyelvszakokra gyakran olyanok jelentkeznek, akik szeretik ugyan az adott nyelvet, de nincs konkrét elképzelésük arról, hogy hogyan tovább. Van, akiből nyelvtanár lesz, van, akiből filológus vagy nyelvész, van, aki bennmarad az egyetemen tanítani vagy tudományos kutatómunkát végezni. Természetesen vannak olyanok is, akik elhagyják pályájukat, és a kereskedelem területén próbálnak meg elhelyezkedni idegen nyelvi asszisztensként. A lehetőségek tere szinte korlátlan.
Továbbtanulásra is van lehetősége azoknak, akik mégis a pályán maradnak: számos helyen indítottak már szakfordító- és tolmácsképzést, amelynek egyik feltétele egy diploma megléte. Jelen esetben természetesen előnyt jelent, ha ez a diploma egy idegen nyelvi bölcsész diploma.

Mely felsőoktatási intézményekben jelentkezhetsz francia szakra?
DE-BTK (Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar) : nappali tagozat, 10 félév, finanszírozott keret 15 fő, túljelentkezési arány 2-2,5-szeres. Itt létezik kiegészítő, levelező képzés is.
ELTE-BTK (Eötvös Loránd Tudományegyetem) : nappali tagozat, 10 félév, finanszírozott keret 75 fő, túljelentkezési arány 3-szoros. Létezik diplomás nappali, illetve kiegészítő, esti képzés is.
PPKE-BTK (Pázmány Péter Katolikus Egyetem) : esti tagozat, nem alap, hanem diplomás képzés, 8 félév, finanszírozott keret nincs, csak költségtérítéses 30 fő. Létezik kiegészítő, esti képzés is. Különös jellemzője ennek az egyetemnek az, hogy ez az egyetlen hely, ahová csak szakpárokkal lehet jelentkezni.
PTE-BTK (Pécsi Tudományegyetem) : nappali tagozat, 10 félév, finanszírozott keret 20 fő, túljelentkezési arány 2,5-3-szoros. Létezik diplomás nappali, illetve kiegészítő nappali képzés is.
SZTE-BTK (Szegedi Tudományegyetem) : nappali tagozat, 10 félév, finanszírozott keret 55 fő, túljelentkezési arány 2-3-szoros. Létezik kiegészítő levelező és kiegészítő nappali képzés is.
VE-TK (Veszprémi Egyetem Tanárképző Kar) : nappali tagozat, 10 félév, költségtérítéses keret 998 fő, nincs túljelentkezés.

Felvételi ponthatárok az elmúlt években:
2001/2000/1999/1998
ELTE 85 pont/ 82 pont/ 90 pont/ 95 pont
SZTE 63 pont/ 75 pont/ 72 pont/ 91 pont
DE 68 pont/ 102 pont/ 104 pont/ 94 pont
PTE 81 pont/ 90 pont/ 72 pont/ 86 pont