Amerikanisztika Angol Biológia Bölcsész történelem Esztétika Filozófia Francia Fizika Földrajz Jogász magyar Jogász történelem Kémia Kommunikáció Közgazdaságtan Közgáz történelem Matematika Magyar Művészettörténet Német Néprajz Olasz Pszichológia Szociológia Történelem
 
Esztétika

Információk felvételizőknek az esztétika szakokról /mintafeladatok/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mi is az esztétika?

Mivel az esztétika - sajnálatos módon - önálló tantárgyként nem szerepel a középiskolai tantervben, s ebből kifolyólag a felkészüléshez sem állnak rendelkezésre olyan - hagyományos értelemben vett - tankönyvek, melyekkel egy érettségi előtt álló diák biztosan találkozott már, talán nem árt, ha a hasznos tudnivalókon kívül néhány szót magáról a tárgyterületről is ejtünk.
Az esztétika a filozófiának az a szakága, amely az esztétikum jelenségkörét, kategóriáit és törvényszerűségeit vizsgálja, s amely egyebek között az esztétikai minőségek, a művészi megismerés és élmény, illetve az ízlés kérdéseivel foglalkozik. Jóllehet története egészen az ókorig nyúlik vissza, e tudományterület változatlanul saját létjogosultságát keresi, s közben igyekszik - úgy szemléletileg, mint módszertanilag és fogalomhasználatában - elhatárolódni más, hozzá közel álló tudományoktól. Szélsőségesen fogalmazva az esztétika célja, hogy e határtudományok (művészetpszichológia, művészetszociológia, művészet-történet, hermeneutika, gyakorlati filozófia, antropológia stb.) fogalmai közül minél többet "kisajátítson", s ily módon megalkotva egyéni terminológiáját önálló tudománnyá váljon.
Ugyanakkor, míg az esztétika legitimitásra és autonómiára törekszik, hogy ez által elfogadtassa magát velünk, talán észre sem vesszük, hogy életünk minden egyes szféráját áthatják az "esztétizálódási folyamatok" (Wolfgang Welsch), melyeknek nem minden formája nevezhető egyértelműen pozitívnak. Ezek felismeréséhez és leleplezéséhez is szükségünk van egyfajta esztétikai "alaptudatra", ami elvezet minket annak a ténynek a felismeréséhez, hogy bár az esztétikai jelentések univerzumában a művészet minden bizonnyal különösen fontos terület, de nem az egyedüli. A felvételi előkészítőn a vizsgafeladatok megoldásához szükséges tárgyi ismeretek feldolgozása mellett e (speciálisan esztétikai) gondolkodásmóddal is megismerkedhetnek a felvételire készülők.
Az esztétika legáltalánosabb kérdéseivel az általános esztétika, a kifejezetten a művészetekre vonatkozókkal a művészetelmélet, míg az egyes művészeti ágak általános törvényszerűségeivel az ágazati esztétikák (képzőművészet-, építészet-, színház-, irodalom-, zene-, fotó-, filmesztétika) foglalkoznak.

Felvételi követelmények
ELTE-BTK
A felvételi vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. Az írásbeli vizsga időtartama 180 perc. Alapvetően kétféle feladatból tevődik össze: a modern művészeti területekkel kapcsolatos elemi műveltséget mérő tesztfeladatokból, illetve a jelöltek mű- és elméleti szövegelemző készségét mérő esszékérdésekből. Az elemzések elvégzéséhez a gimnáziumi törzsanyag ismeretén túl egyéb külső forrás nem szükséges.
A szóbeli vizsgán a beszélgetés a következő elméleti művekhez kapcsolódik:
Arisztotelész: Poétika. Pannon/Klett, Bp. 1997.
Lessing: Laokoón. Akadémiai, Bp. 1997.
Schiller: A naiv és szentimentális költészetről. In. u.ö. Válogatott esztétikai írásai. Magyar Helikon, Bp. 1960.
Nietzsche: A tragédia születése. Európa, Bp. 1986.
Eichenbaum: A formális módszer elmélete. In: Irodalmi elemzés. Gondolat, Bp. 1974.
Jauss: Az irodalomtörténet, mint az irodalomtudomány provokációja. In: Recepcióelmélet - esztétikai tapasztalat - irodalmi hermeneutika. Osiris, Bp. 1997.

PPKE-BTK
A felvételi vizsga két fő részből áll: írásbeli vizsgából, amely a NAT gimnáziumi törzsanyagára épül, kiegészítve néhány, az esztétikát is érintő alapművel. A másik fő rész a szóbeli vizsga, amely az általános műveltségen túl, a felvételiző művészetek iránti érzékenységét, bölcseleti alapismereteit ítéli meg.
Felvételi olvasmányjegyzék:
Gombrich, E.H.: A művészet története, Bp., 1983. (ajánlott háttérirodalom)
Platón: Lakoma, in: U.ő.: Összes művei I, Bp., 1984.
Schiller, F.: A naív és a szentimentális költészetről, in: U. ő.: Válogatott esztétikai írások, Bp., 1960.
Tolsztoj, L.: Mi a művészet?, in: U. ő., Tanulmányok, cikkek, vallomások, Bp., 1967.
Kosztolányi Dezső: Ady Endre IX (eredeti címe: Az írástudatlanok árulása. Különvélemény Ady Endréről, in: U. ő., Egy ég alatt, Bp., 1977, 220-239.
Fülep Lajos: Művészet és világnézet, in: U. ő.: Művészet és világnézet, Bp., 1976.
Weöres Sándor: A vers születése, in: Egybegyűjtött írások l: Bp. 1975.
Gadamer, H.G.: A szép aktualitása, in: U. ő.: A szép aktualitása, Bp., 1984.
Danto, A.C.: Hogyan semmizte ki a filozófia a művészetet?, in: U. ő.: Hogyan semmizte ki a filozófia a művészetet?, Bp., 1997.

PTE-BTK
Az írásbeli vizsga a középiskolai irodalom és történelem tananyag filozófiával és esztétikával kapcsolatos anyagrészei, valamint a kötelező irodalom alapján megírandó tesztből és esszéből áll.
A szóbeli vizsga során a bizottság beszélgetést folytat a jelölttel a kötelező irodalomban felsorolt - húzás útján kiválasztott - egyik műről.
Kötelező irodalom:
Platon: A lakoma című dialógusa. In. id: A lakoma, Phaidrosz. Teljes gondozott szöveg. Fordította Telekdy Zsigmond és Kövendi Dénes. A szöveget gondozta, az idézeteket válogatta, a szövegmagyarázatokat, kérdéseket és kiegészítő fejezetet írta: Steiger Kornél. Ikon, Bp. 1994.
Arisztotelész: Poétika és más költészettani írások. Fordította: Rioók Zsigmond. Szerk.: Bolonyai Gábor. PannonKlett, Bp. 1997. (=Matúra, Bölcselet)
Descartes, René: Értekezés a módszerről. Szemere Samu fordítását átdolgozta, a kötetet szerkesztette és a jegyzeteket összeállította: Boros Gábor. Ikon, Bp. 1992 (=Matúra, Bölcselet)
Diderot, Denis: Színészparadoxon. Fordította Görög Lívia. In: id: Színészparadoxon. A drámaköltészetről. Magyar Helikon, Bp. 1966. 5-98. p.
Lessing, Gotthold Ephraim: Hamburgi dramaturgia: Meghirdetés; Tizenegyedik szám; Tizenkilencedik szám; Huszonharmadik szám; Huszonnegyedik szám. Fordította: Tímár Ilona. In: id: Válogatott esztétikai írásai. Válogatta és az utószót írta: Balázs István. Gondolat, Bp. 1982. 375-399. p.
Nietzsche, Friedrich: A tragédia születése, avagy görögség és pesszimizmus. Fordította és a jegyzeteket írta Kertész Imre. Európa, Bp. 1986.
Bahtyin, Mihail Mihajlovics: A szó az életben és a költészetben: a szociológia poétikai alapkérdései. Fordította Könczöl Csaba. In: id: A szó az életben és a költészetben. Európa, Bp. 1985. 5-54. p.
Eco, Umberto: A nyitott mű poétikája. Fordította: Zentai Éva. In: id.: A nyitott mű: válogatott tanulmányok. Gondolat, Bp. 1976. 24-58. p.
Barthes, Roland: A szöveg öröme. Fordította: Mihancsik Zsófia. In: id.: A szöveg öröme: irodalomelméleti írások. Osiris, Bp. 1996. 75-116. p.
Gadamer, Hans Georg: A szép aktualitása: a művészet, mint játék, szimbólum és ünnep. Fordította: Bonyhai Gábor. In: id.: A szép aktualitása. T-Twins, Bp. 1994. (Athenaeum-könyvek). 11-84. p.
A vizsga során azt vizsgálják, hogy a jelölt tájékozott-e a középiskolai irodalom és történelem tantárgyak filozófiával és esztétikával kapcsolatos anyagrészeiben, valamint képes-e elemző módon tárgyalni a fenti olvasmányjegyzékben megadott szövegek egyikét, kiemelve annak fontosabb megállapításait, értelmezve a benne szereplő filozófiai és esztétikai fogalmakat. Az irodalom és történelem tananyag mindazon fejezeteit számon kérik, melyek filozófiai és esztétikai kérdéseket tárgyalnak.

Az esztétika szakos képzés
A képzés menete nem azonos a különböző egyetemek (ELTE, PPKE, PTE) esztétika szakjain, de az alapvető, több féléves előadássorozatok figyelembevételével mégis meghatározható egy közös irányvonal. Ide tartoznak például az esztétika történettel, a filozófiai esztétikával vagy az ágazati esztétikákkal foglalkozó kurzusok. Ami az egyéb előadásokat illetve a hallgatók közös munkáját igénylő szakszemináriumokat illeti, ezek meghirdetésére döntő befolyással van az egyes egyetemeken dolgozó szakembergárda összetétele, az egyes oktatók tudományterületi preferenciái. Példának okáért előfordulhat, hogy Pesten nagyobb a kínálat a zeneesztétikai stúdiumokból, míg Piliscsabán vagy Pécsett több drámaesztétikával kapcsolatos tárgyat vehet fel a hallgató. A műelemző és szövegolvasó kurzusok mindhárom egyetem esztétika szakján egymást kiegészítve visznek változatosságot az ismeretek elsajátításába.
Az esztétika szak mindhárom egyetemen csak szakpárként vehető fel. A lehetőségek tárháza nagy, mégis érdemes kiemelni pár olyan szakot, melyhez igen jól társítható az esztétika: pl. filozófia, művészettörténet, magyar, történelem, idegen nyelvek stb. Az említett szakokon lehetőség van a tanári képesítés megszerzésére (míg az esztétika szak esetében ez nem lehetséges), s ha a hallgatóból az egyetem elvégzése után középiskolai tanár válik, az általa oktatott tantárgy egy igen termékeny művészetfilozófiai háttérrel gazdagodhat az esztétika szakos párosításnak köszönhetően.

Egyéb követelmény
Esztétika szak esetében a szakpáros képzés mellett a diploma megszerzésének feltétele még a középfokú nyelvvizsgá(k) megszerzése (egyetemenként változó a követelmény).

Milyen területeken hasznosítható ez a végzettség?
Kritikai folyóiratok, művészettudományi szaklapok, televíziós és rádiós csatornák kulturális rovatainak munkatársaként nagy hasznát lehet venni az esztétika szakon szerzett tudásnak. Azoknak, akik tanári végzettséggel is rendelkeznek, és középiskolában magyar nyelv és irodalmat, filozófiát, történelmet vagy művészettörténetet oktatnak, rendkívül nagy segítség a művészetfilozófiai háttér. Azok pedig, akik a közeljövőben a Nemzeti Alaptantervben megjelenített mozgóképkultúra és médiaismeret műveltségi részterületen vállalkoznának a középiskolai oktatására, az ELTE-BTK Esztétika Tanszékén nappali és kiegészítő képzésként is elvégezhetnek egy 4 féléves továbbképzést neves filmesztéták vezetésével.