Amerikanisztika Angol Biológia Bölcsész történelem Esztétika Filozófia Francia Fizika Földrajz Jogász magyar Jogász történelem Kémia Kommunikáció Közgazdaságtan Közgáz történelem Matematika Magyar Művészettörténet Német Néprajz Olasz Pszichológia Szociológia Történelem
 
Fizika

Információk felvételizőknek a fizika szakokról /mintafeladatok/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A felvételiről
Az írásbeli vizsga a 2003-ban érettségizőknek egyben érettségi dolgozat is. A felvételi vizsga anyaga a gimnáziumi alaptanterv törzsanyaga. Az írásbeli vizsgán feladatokat kell megoldani, és a megoldást úgy leírni, hogy a gondolatmenet és a számolás - még zsebszámológép használata esetén is, a szükséges részletek feltüntetésével - jól nyomon követhető legyen. A feladatmegoldó készség fejlesztéséhez tanulmányozzák és oldják meg a tankönyvekben lévő feladatokat, emellett a felkészüléshez használják a Javasolt irodalom címszó alatt felsorolt példatárakat. A felkészülés során ne csak egyszerű, ún. rutinfeladatokat oldjanak meg, hanem próbálkozzanak a nehezebb, összetett feladatokkal is. Ehhez - a javasolt példatárak mellett - segítséget nyújthat a Középiskolai Matematika és Fizikai Lapok feladatainak megoldása is. Próbálkozzanak önállóan a feladatok megoldásával! A közölt megoldást csak akkor nézzék meg, ha már készen vannak, vagy ha egyáltalán nem boldogulnak a feladattal. Azokban az intézményekben, ahol szóbeli vizsgát is tartanak, megkövetelhetik a fizikai törvények szabatos elmondását, kísérleti igazolásának ismertetését, az ismertebb gyakorlati alkalmazásokat, a fizika alapfogalmainak értését és alkalmazását egyszerűbb problémák megoldására. Előnyös a fizikai, a technikai és a természettudományos szakirodalomban való tájékozottság.

A felvételi vizsga anyaga
Hőtan: Hőmérséklet. Az ideális gáz állapotegyenlete. Állandó nyomáson, térfogaton, hőmérsékleten végbemenő folyamatok. Az ideális gáz belső energiája. Hőkapacitás és fajhő. A kinetikus gázelmélet alapjai. Az ekvipartíció tétele. Folyadékok felületi feszültsége, kapilláris jelenségek. Halmazállapot-változások. Folyadékok és szilárd anyagok hőtágulása. A hőtan első főtétele. A hőtan második főtétele.

Mechanika: Út, elmozdulás, sebesség, gyorsulás. Impulzus (mozgásmennyiség, lendület). Perdület. Munkatétel. A mechanikai energia megmaradása. Newton törvényei. Erőtörvények. Egyenes vonalú mozgások. Az egyenletes és a változó körmozgás. Rezgő mozgás. Kényszerrezgés, rezonancia. Lejtő, inga. Súrlódás. Merev testek. Tömegközéppont. Merev testek haladó és forgó mozgása. Tömegvonzás. Kepler-törvények. Rugalmas szilárd test. Hooke törvénye. Hullámmozgás. Longitudinális és transzverzális hullám. Polarizáció. A Huygens-Fresnel-elv. Elhajlás, interferencia. Állóhullám.
Elektromosságtan: Időben állandó elektromos mező (erőtér) és jellemző mennyiségei. Coulomb törvénye. Kapacitás, kondenzátorok. Elektromos áram. Ohm-törvény. A Kirchhoff-törvények. Elektromos munka, teljesítmény. Energiasűrűségek. Időben állandó mágneses mező (erőtér). Indukcióvektor. Lorentz-erő. Elektromágneses indukció. Önindukció. Transzformátor. Váltakozó áram. Váltakozó áramú ellenállások. A váltakozó áramú teljesítmény. Rezgőkör. Elektromágneses hullámok.

Fénytan: A fény mint elektromágneses hullám. A fény visszaverődése, törése, teljes visszaverődés. Interferencia, elhajlás, diszperzió, színek, polarizáció.

Atomfizika: Fényelektromos jelenségek. Az elektron töltése, tömege, hullámhossza. A H-atom színképe, alapállapota, energiaszintje. Színkép, színképelemzés. Az atommag összetétele. Proton, neutron. Tömeghiány. Egy nukleonra jutó kötési energia. Radioaktivitás. Magreakciók. Láncreakció. Az atomenergia felszabadítása. Atomerőművek.

Az elméleti felkészüléshez:
gimnáziumi fizika könyvek
Holics László (szerk.): Fizika I-II. Műszaki, Bp.

A feladatmegoldáshoz:
Gimnáziumi összefoglaló feladatgyűjtemény. Fizika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 1998.
Dér J.-Radnai Gy.-Soós K.: Fizikai feladatok I-II. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 1998.
Radnai Gyula: Felvételi fizikából. Tankönyvkiadó, Bp. 1991.
Moór Ágnes: Középiskolai fizikai példatár. Cser, Bp. 1998.
CD-ROM:
Szabadi László (főszerk.): Fizika felkészítő az érettségi és felvételi vizsgára.
PéldaTÁRS szoftversorozat. Klett, Bp. 1998.