Amerikanisztika Angol Biológia Bölcsész történelem Esztétika Filozófia Francia Fizika Földrajz Jogász magyar Jogász történelem Kémia Kommunikáció Közgazdaságtan Közgáz történelem Matematika Magyar Művészettörténet Német Néprajz Olasz Pszichológia Szociológia Történelem
 
Magyar

Információk felvételizőknek magyar nyelv és irodalom szakokból /mintafeladatok/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


A magyar nyelv és az irodalom az általános és középiskolai oktatás meghatározó tantárgyai. A középiskolai tanulmányok hosszú időn keresztül elsősorban az irodalomtörténet megismerését célozták, s az irodalmi szövegek sokszor, mint az egyes költők, írók életrajzának, illetve, mint bizonyos történeti-történelmi események illusztrációi szerepeltek. Az utóbbi 4-5 évben azonban egyre erőteljesebben érzékelhető irányelv a mű - és szövegközpontúság. Azaz, a magyar már nem csak, mint tananyag jelenik meg, hanem, mint gondolkodás-fejlesztő, "hasznos" tantárgy is. Egy szöveg minél pontosabb megértése, minél több szempont alapján történő, értelmes és önálló feldolgozása nem csak az irodalom, illetve nyelvtan órai munka követelménye, hanem a tanulmányok minden területén kamatoztatható tudás. Így a magyar szakos képzés alapkövetelménye, az irodalomtörténeti ismeretek elsajátításán kívül, bármilyen típusú szövegek önálló feldolgozására és eredeti értelmezésére való képesség kifejlesztése.
Ez a követelmény egyre nagyobb súllyal jelentkezik mind az írásbeli, mind a szóbeli felvételiben. A középiskolai óraszám és az osztályok létszáma azonban az esetek többségében nem teszik lehetővé a gyakori, közösen és szóban végzett mély elemzéseket. A felvételi előkészítő egyik feladata ennek a hiánynak a betöltése. E mellett természetesen nem szorul háttérbe az irodalomtörténet rendszeres és módszeres feldolgozása sem, amely rendszerezi, egységbe foglalja, és ha szükséges, természetesen kiegészíti a középiskolai tananyagot.
A felvételi előkészítő magyar szakos tanfolyamain a hallgatók folyamatos tájékoztatást kapnak a szak felvételijéhez szükséges vizsgakövetelményekről.
A kötelező olvasmányok nagyrészt átfedésben vannak a középiskolában kötelező olvasnivalók jegyzékével, ám természetesen ez is kiegészítésre szorul, főleg a bölcsészettudományi karra jelentkezők esetében. Ez a kiegészítés és az erről való tájékoztatás is a felvételi előkészítő tanfolyam feladatai közé tartozik.
De lássuk részletesebben, mi mindent nyújt, mi mindenre terjed ki a 100 órás tanfolyam.

Az előkészítőről
Mind a bölcsészettudományi karok magyar szakára, mind a jogtudományi karra jelentkezők felvételi követelménye alapvetően a középiskolai magyar nyelv és irodalom oktatás anyagára épül. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a tankönyvek által biztosított, az érettségihez szükséges minimum elegendő lenne a felvételihez. A felvételi témakörei és az érettségi tételek között természetesen van átfedés, ám a felvételi követelmény jóval részletesebb és mélyebb ismereteket kíván meg. Az érettségin kiemelt írók, költők életrajza mellett, az úgynevezett "kisebb" szerzőkről is kell ismeretekkel rendelkezni. Például a XIX. század második feléből nem csupán Arany János életének és életművének ismerete szükséges, hanem tájékozottnak kell lenni Vajda János, Reviczky Gyula, Komjáthy Jenő vagy Arany László munkásságában is. A konkrét szerzők és művek ismerete mellett fontos az átfogóbb művelődés- és művészettörténeti tendenciákra és összefüggésekre való rálátás. Ezt azok az előadások segítik elő, amelyek, a tanfolyamon belül, egy-egy korszakról szólnak, kitekintéssel a társművészetekre is.
A felvételi előkészítőre járók természetesen tájékoztatást kapnak arról is, hogy a felvételi évében, a forgalomban lévő tankönyvek közül melyik az, amelyik a legjobban használható a felvételire való felkészülésben
A tanfolyam száz, negyvenöt perces órából áll. Ez összesen huszonöt alkalmat jelent, azaz hetente egy alkalommal négy negyvenöt perces órára kerül sor. A második negyvenöt perc után általában egy tizenöt-húsz perces szünet következik, majd kezdődik a foglalkozás második része.
Egy-egy alkalommal az irodalom és a nyelvtan háromnegyed - egynegyed arányban oszlik meg. A háromnegyed résznyi irodalom azonban nem pusztán irodalomelméleti és -történeti előadásokat tartalmaz, hanem ez alatt kerül sor minden egyes alkalommal egy közös, húsz-huszonöt perces elemzésre, illetve a tanfolyamon résztvevők önálló, az adott témához kapcsolódó öt-tíz perces referátumaira. Általában minden második foglalkozáson kapnak egy-egy önállóan elemzendő verset, vagy rövidebb prózai szöveget, amelyet aztán személyes beszélgetésekkel értékelünk. A tanfolyam során négy-öt esszé jellegű írást kell benyújtani, meghatározott témákból. A résztvevők erről írásos értékelést kapnak. A bölcsész magyarra jelentkezők esszétémái általában bizonyos irodalom-, vagy stílustörténeti korszakokhoz, esetleg egy-egy jelentős szerző életművéhez kapcsolódnak. A jogi karokra felvételizők olyan hivatalos jellegű fogalmazványokat, leveleket, tervezeteket írnak, amilyen típusú feladatok az írásbeli felvételiben is előfordulhatnak
A negyvenöt perces nyelvtani részben nagy szerepet kapnak a gyakorlati feladatok. Ez jelent közös gyakorlást is, illetve olyan rövid helyesírási és nyelvhelyességi feladványokat, amelyeket egyik óráról a másikra javítunk ki. Az előkészítőre járók így hétről hétre gyakorolhatják magukat a magyar nyelvtanban, amellett, hogy az egyes nyelvi témakörökről összefoglaló előadásokat hallgathatnak.
A huszonöt alkalmat az a négy nagy témazáró osztja fel, amelyet a tanfolyam során írnak a tanulók. Ezek a felvételi tesztekhez hasonlóan épülnek fel, egy hatvan pontos irodalmi és egy negyven pontos nyelvtani részből. Az első három témazáró egy-egy meghatározott irodalomtörténeti korszakot fog át, míg a negyedik témazáró az elmúlt évek felvételi tesztjeiből áll össze. A témazárók nyelvtani része az aktuálisan feldolgozott nyelvi anyagra épül.
A felvételi előkészítő tehát azt célozza, hogy ne csak a szakra készítsen fel, hanem szélesebb körű ismeretek nyújtásával lehetővé tegye a szakra bekerülve a további szakosodást. Hiszen a magyar szakhoz társíthatók az egyetemeken belül olyan résztudományokra épülő szakok, mint például az általános és elméleti nyelvészet, az összehasonlító irodalomtudomány, vagy a magyar, mint idegen nyelv, amelyek közül a legtöbb mind úgynevezett belső felvételű ("B") szak, azaz csak az felvételizhet rá, aki már egyetemi hallgató. Természetesen más, a magyarhoz nem közvetlenül kapcsolódó egyéb szakokhoz is nyújt segítséget az előkészítő, azaz, az itt szerzett ismeretek hasznosíthatók például az esztétika, a kommunikáció, a mozgóképelmélet és gyakorlat szakokon is.

Az egyetemről
A bölcsészettudományi karok magyar szakán tanuló hallgatók a szakos tantárgyakon kívül úgynevezett közismereti tanegységeket is el kell, hogy végezzenek. Ezek az egyes tanévek kurzuskínálatából választhatók, s széles körű ismereteket nyújtanak az adott témából. A diploma megszerzéséhez egy középfokú és egy alapfokú nyelvvizsga szükséges. Ezek megszerzését az egyetemek idegen nyelvi lektorátusain végezhető nyelvi tanulmányok is segíthetik.

A diplomáról
A magyar szakos diploma, a közhiedelem ellenére nagyon sok irányban hasznosítható. Legkézenfekvőbb összekapcsolni a bölcsészeti tanulmányokat a tanár szakkal. Ennek a stúdiumnak az elvégzésére mindenki jogosult, aki felvételt nyert a kar magyar szakára. A pedagógiai és pszichológiai tanegységek elvégzése után egy összevont szigorlatot kell tenni, melynek sikeressége, majd a kötelező gyakorló tanítás és az azt lezáró vizsgatanítás jelenti a tanári szakképesítés elnyerését. Ez pedig középiskolai tanári állás keresésére jogosít fel. Ha valaki a diploma megszerzése után posztgraduális képzésben vesz részt, azzal tudományos munkája végzése mellett egyetemi oktatóként is működhet.
A magyar szak elvégzése azonban nem csak tudományos munkára predesztinál.
Belépést jelenthet a média bármely ágazatába is, azaz mind a hagyományos, mind az elektronikus sajtóban való elhelyezkedésre. Rádióknál, illetve televízióknál való munkavállalásnál is előnyt jelent a magyar szakos bölcsész diploma, amellyel részt lehet venni különböző szerkesztői, adásszervezői, riporteri tanfolyamokon. Természetesen az önálló írói, publikációs tevékenységhez is ad hátteret a magyar szakos diploma, amely, ha egy nyelvszakos diplomával társul fordítói, írói munkákhoz segíthet hozzá.

Az egyetemekről
Aki magyar szakos tanulmányokat kíván folytatni, számos budapesti és vidéki egyetem közül választhat. Budapesten például az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Károli Gáspár Református Egyetem magyar szakjai választhatók, vidéken például a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, a szegedi József Attila Tudományegyetem, Pécsett a Janus Pannonius Tudományegyetem választható, de folytathatók magas szintű magyar szakos tanulmányok a debreceni egyetemen, Nyíregyházán, vagy a Veszprémi Egyetemen is.

Az esélyekről
A felvételi ponthatárok mutatnak eltéréseket az utóbbi években. Tendenciájukat tekintve egyre csökkennek. Ez a tendencia azonban természetesen megfordulhat, s a felvételi előkészítőn történő oktatás a maximális 120 pont elérését tűzi ki céljául.

A felvételi előkészítő tanfolyamok az egyetemeken szükséges tanulási, jegyzetelési módra is elő kívánják készíteni a jelentkezőket, így a résztvevők nem csak a tananyagból kapnak szélesebb ismereteket, hanem tanulási, felkészülési módszertanból is.

Egy kellemesen eltöltendő tanév és a sikeres felvételi reményében minden érdeklődőt szeretettel várunk tanfolyamainkon!