TANTáRGYAK>>PSZICHOLóGIA
Jelenleg négy intézményben folyik pszichológusképzés:
* Budapesten: ELTE BTK, Pszichológiai Intézet    Tel.: 1 322-3815
* Debrecenben: Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet   Tel.: 51 512-900/2535
* Pécsett a Pécsi Tudományegyetem BTK, Pszichológiai Intézet  Tel.: 72 501-516
* Szegeden: SZTE BTK, Pszichológiai Tanszék    Tel.: 62 544-509

Amiben közösek:
A képzés mindegyik intézményben 3+2 éves. Ez lényegében azt jelenti, hogy az első, három éves szakaszban mindenki egységesen ugyanazokat az "alapokat" tanulja (pszichológiai alaptudományok és ízelítő az alkalmazott tudományokból). E szakasz zárásaként szigorlato(ka)t tesz, eztán pedig "szakirányt" választ, ahol érdeklődésének megfelelő témákban folytatja tanulmányait (pl. iskolapszichológia program, munka- és szervezetpszichológia program, klinikai pszichológia).
Az egyes intézményekben szerzett diplomák tehát  egyenértékűek (ugyanarra jogosítanak fel).
Közös továbbá az is, hogy - Pécs kivételével - "tanárképesek" is a szakok. Ez azt jelenti, hogy ha kiegészítésül elvégzed a tanárképzést is (pedagógiát, tanításmódszertant, tanítási gyakorlatot) akkor "pszichológia szakos középiskolai tanár" képesítést is szerzel.

Amiben eltérnek:
Bár a összes intézményben megkövetelnek a felvételin  bizonyos pszichológiai alaptudást, a felvételi követelmények sokban eltérőek (Budapest és Debrecen egységes, Pécs és Szeged saját felvételi követelményrendszert állított).
Eltérőek még az egyes szakok abban is, hogy konkrétan mivel töltik ki az ötéves képzést, tehát - bár természetesen alapjaiban ugyanazt tanítják mindenhol - a hangsúlyozódási pontok mások (egy példa: az ELTE-re szokták mondani, hogy inkább "elméletcentrikus", a debreceni képzésre pedig hogy a gyakorlati, alkalmazott pszichológia hangsúlyosabb).

 Mi leszek, ha elvégzem? 
 A szak zárásaként, általában az 5. év végén szakdolgozatot kell írni, és  azt "megvédeni" az államvizsgán. Sikeres védés után diplomát kapsz, melyben az áll hogy 
pszichológus
- és ha elvégezted kiegészítésül a tanárképzést is -
pszichológia szakos középiskolai tanár
lettél.

 Hogyan tovább?
Pályakezdőként is nagyon sokféle munkát végezhetsz (például: nevelési tanácsadóban dolgozhatsz, óvodákban/iskolákban foglalkozhatsz a gyerekek-szülők-tanárok eléd tárt problémáival, munkapszichológus lehetsz egy cégnél, "fejvadászattal" foglalkozhatsz, klinikai szakpszichológusok mellett belekóstolhatsz a tanácsadásba-terápiába, sérült gyermekeket fejleszthetsz, középiskolában/főiskolán taníthatsz pszichológiát...)
Lehetőséged van emellett a további képzésre is. Ha "elméleti" vonalon szeretnél továbbhaladni (kutató pszichológus), akkor doktori tanulmányokat (PhD) kezdhetsz. Ha a "gyakorlati" munkában szeretnél elmélyülni a szakmában, akkor különféle szakirányú képzésekre van lehetőséged (pl. klinikai szakpszichológus). Mindkét lehetőség újabb több éves (2-4) tanulmányokat jelent, a szakképzés pedig intenzív gyakorlati munkát is. A kettő persze nem zárja ki egymást, mindkettőt végezheted (általában egyszerre azért nem szokták, mert komoly feladat mind a kettő.)

FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK ÉS FELADATOK

A követelmények hivatalos tájékoztatója a "Felvételi vizsgakövetelmények a felsőoktatási intézményekben"  c. kiadvány (OFFI, Bp.)! A 2001-ben esedékes felvételi követelményeket hivatalosan a 2000 decemberében megjelenő friss kiadás tartalmazza majd. Ami biztos: 
* továbbra is pszichológia (az egyik) felvételi tárgy
* az ELTE-n a jelentkezés  alapfeltétele egy középfokú C típusú állai nyelvvizsga! (a jelentkezési lappal - március 01-ig csatolandó!)
* a követelmények "kötelező" és "ajánlott" irodalomból állnak. Előbbi az írásbeli törzsanyaga (a tesztek és esszék ebből és csakis ebből vannak), utóbbiból pedig érdemes, sőt kötelező is mazsolázni, mert a szóbelin számot kell adni, mit olvastál a kötelező anyagon túl!

FIGYELEM! Az  ELTE és a KLTE (közös) kötelező irodalma nagy valószínűséggel változni fog. Az eddigi "alapmű" (Atkinson R.L. és mtsai: Pszichológia. Osiris Kiadó, Bp. 1999) helyett egy új közös ELTE-KLTE kiadványból kell majd felkészülni ("Fejezetek az alkalmazott lélektan köréből").
A kérdések típusai valószínűleg nem változnak. Kb. 15-30 tesztkérdés, és 3-5 esszé megírása lesz a feladat.
(Az elmúlt évek felvételi feladatsorai  megrendelhetőek az Országos Felsőoktatási Felvételi Irodától!)
Példaképpen az alábbiakban néhány kérdés az elmúlt évekből:

Egyszerű választás:     Többszörös asszociáció 
Az emberi természetet elsősorban a koragyermekkori   a) generalizáció
nevelés határozza meg. Ez a nézet leginkább   b) diszkrimináció
a) Piaget      c) mindkettő
b) Watson       d) egyik sem
c) Darwin          d  a CR nem erősödik meg mert az UCS ismételten elmarad
d) Kohlberg         a  a fogorvosi váróban játszott zene szorongást kelt 
e) Bandura  ... nevéhez köthető           akkor is, ha más helyzetben halljuk

Esszé: A távolsági jelzőmozzanatok szerepe
            kulcsszavak (pontozás annak alapján történik, hogy a megírt esszében mennyi szerepel a kulcsszavakból!):
- relatív nagyság, - takarás, - relatív magassági helyzet, - lineáris perspektíva, - mozgásparallaxis, 
- binokuláris parallaxis, - textúragradiens

 

A TANFOLYAMRÓL ( TEMATIKA, MÓDSZERTAN)

Az előkészítő tanfolyamokat pszichológusok és felsőbb éves pszichológia szakos hallgatók tartják, akik már legalább 4-5 éve foglalkoznak  egyetemi felkészítéssel. A foglalkozások alapvetően az alábbi elemekből állnak, az aktuális feladatok függvényében eltérő arányban foglalkozásonként (részletes tematikát az első órán kapsz  majd):

 Előadás
Elsődleges célja, hogy "paradigmán belülre" vezessen a pszichológia tudományába - természetesen a kötelező irodalom alapján, követve a felvételi kiírás témaköreit. Ezen túl azonban - főként az ajánlott irodalomra támaszkodva - szeretne kitérni néhány olyan kérdésre is, mely - bár nem szerepel a felvételi törzsanyagban - de a pszichológia fontos területe, melynek  ismerete megkönnyíti a kötelező anyag megértését és feldolgozását. (a viselkedés biológiai alapjai, pszichológiatörténet) .Az előadás szándéka, hogy  a puszta tényanyag elsajátításán túl képes legyél az alapvető összefüggések meglátására, egy - adott lehetőségeken belüli - "egészleges" kép kialakítására a pszichológiáról mint tudományról és szakmáról. Ezért fontos az interaktivitás: jó ha hozzászólsz, kérdezel! Jegyzetelés ajánlott, és különféle segédanyagokat (pl. fogalomgyűjtemény) is adunk kiegészítésül.

 Gyakorlat
Lazításul és sajátélményt szerezni a pszichológiáról beépítettünk néhány gyakorlatot, megfigyelést, egyszerűbb kísérletet is a foglalkozások menetébe  (pl. egyszerűbb személyiségteszt kipróbálása).

 Referátumok
Kb. 15-20 perces "kiseloadás"-t tarthatsz egy téged érdeklő témáról., az éppen aktuális kötelező irodalomhoz kapcsolódóan, az ajánlott irodalom megfelelő fejezeteinek lényegre törő áttekintésével. Célja egyrészről, hogy tájékozottságodat bővítse, másrészt pedig kitűnő gyakorlat a szóbeli kifejezokészség fejlesztésére!

 Számonkérés
A felvételi feladatlapokhoz hasonlóan, különféle típusú tesztkérdések megoldása és esszék megírása a feladat. A tesztet rögtön megbeszéljük, az esszéket pedig a következő alkalommal kapod vissza, az írásbeli észrevételekkel, javaslatokkal együtt, valamint  - a felvételi szerinti módszerrel - pontozva. A cél, hogy fejleszd a "tesztlogikádat", és gyakorold be jól a felvételi vizsgán elvárt minőségű és terjedelmű  "tudományos esszé" írását. Szóbeli gyakorlásra is van lehetőséged (főként a tanfolyam második felétől): a csoport 3-4 fős "bizottságokra" oszlik, és minden bizottság szóbeli vizsgát szimulál, egy-egy próbafelvételizőt vizsgáztatva, és a végén értékelve. 
Az óránkénti számonkérésen túl , a haladás ellenőrzésére beépítettünk a 50 órás tanfolyamba 4 szintfelmérőt is.